infolink: (+421) 907 999 991 Oravský lokalizačný a informačný systém home

Správa z Valného zhromaždenia

21.01.2011

V sobotu 22. januára sa v Lokci zišlo 56 členov ORS na Valnom zhromaždení, aby prerokovali viacero dôležitých bodov.

Na úvod vystúpila Ľubica Dubnicayová, riaditeľka Slovenského červeného kríža Územného spolku Orava, ktorá požiadala o pomoc pri organizovaní XIX. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, celoslovenskej súťaži družstiev prvej pomoci dospelých, ktorá sa uskutoční 24. - 26. júna na Oravskej priehrade.

Po nej si členovia ORS z úst podpredsedu Igora Janckulíka, vypočuli správu o činnosti za rok 2010 a dozvedeli sa o účasti jednotlivých členov na akciách. Predseda Jozef Jantoš upresnil, že minulý rok sme sa zúčastnili 12 pátracích akcií, čo predstavuje 435 dní. V prepočte na hodiny sme v teréne strávili 3915 hodín. Psovodi prispeli ďalšími 136 dňami, teda 1224 hodín. Spolu sme pri hľadaní nezvestných osôb obetovali zo svojho voľného času 5139 hodín. K tomu treba pripočítať ďalších 19 športových, prezentačných, výcvikových a výchovných akcií, na ktoré pripadlo 175 dní s počtom 1575 hodín. Predseda poďakoval za aktívnu účasť.

Ďalším bodom programu bola správa o hospodárení ORS za minulý rok. Vyplynulo z nej, že sme dosiahli vyrovnaný rozpočet. Dôležitým bodom programu bolo oboznámenie sa so smernicou, ktorou bol vydaný Vnútorným organizačný poriadok ORS. Tento dokument je záväzný pre všetkých členov ORS. Jeho plné znenie je uverejnené na našej internetovej stránke www.orvars.sk v sekcii určenej len pre členov.

Najviac času zabralo predstavenie medzinárodného projektu „Posilnenie spolupráce slovenských a poľských záchranárov = väčšia bezpečnosť na oboch stranách hranice“. Podrobnejšie informácie sú tiež uverejnené na internetovej stránke. Členovia súhlasili so zapojením sa do tohto zaujímavého projektu, ktorý nás posunie o ďalší krok ku profesionalizácii. Spolu s nami sa ho zúčastnia kynológovia z K-7 Žilina a záchranári GOPR Rabka Zdroj.

Po pláne a rozpočte ORS na rok 2001 bolo Valné zhromaždenie ukončené, pričom si časť členov odniesla nové ruksaky, v ktorých je zdravotnícky materiál na poskytnutie prvej pomoci a čelové lampy. Ostatní záchranári dostanú tú istú výbavu počas nasledujúcich mesiacov.

Martin Pavelek