infolink: (+421) 907 999 991 Oravský lokalizačný a informačný systém home

Valné zhromaždenie konané dňa 12.5.2018

12.05.2018

Návrh programu valného zhromaždenia

  1. Zahájenie
  2. Predstavenie a schválenie programu
  3. Správa o činnosti za rok 2017
  4. Správa o hospodárení za rok 2017
  5. Plán činnosti na rok 2018
  6. Stanovenie výšky členského na rok 2018 a termínu splatnosti
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia z VZ ORS
  9. Záver

program schôdze vo formáte PDF